Senaste nytt: 

Den 18 juni 2019 meddelade Högsta domstolen att beredningar som innehåller THC är att anse som narkotika. Läget för EU-godkänd industrihampa är oförändrat, och växtmaterial från sådan hampa är fortfarande undantagen narkotikadefinition.

All industrihampa som du kan handla hos oss är helt laglig, dock vill vi upplysa dig som kund att du har strikt eget ansvar i hur du väljer att använda, förvara och eventuellt bearbeta växtmaterialet. 

Lite förenklat kan man säga att industrihampan i sin ursprungliga form är laglig medan en beredning av industrihampa blir olaglig. Vad som menas med en beredning kan du läsa i texten som följer eller i Högsta domstolens dom i mål nr B 177-19.

 

Är det lagligt att inta (äta/röka...) industrihampa?

Gällande intag av EU-godkänd industrihampa så finns ännu inte tillräckligt många fall som prövats i domstol för att med säkerhet kunna säga hur lagen skulle tolkas. Det som står fast är (1) att EU-godkänd industrihampa är undantagen narkotikadefinition* samt (2) att det krävs att ett narkotikaklassat ämne ska innehas/intas osv. för att ett narkotikabrott ska begås**. Enligt detta logiska resonemang ska det alltså inte gå att fällas för narkotikabrott vid intag av industrihampa.

* Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10)

** Narkotikastrafflag (1968:64) 1 §

 

EU-godkänd industrihampa - 100% laglig

I Sverige precis som i övriga EU är hampa laglig om den uppfyller vissa krav. All hampa som du kan köpa hos oss är EU-godkänd industrihampa. För att lättare kunna förstå vad detta innebär ber vi dig att ta en titt på punkterna nedan som är från Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis... - Sida 30

• De hampasorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa. - Sida 303

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. - Sida 310-311

Slutsats: EU-godkänd industrihampa med högst 0,2 % THC är 100 % laglig att odla, sälja och inneha. Även att inta/konsumera/bruka industrihampa måste ses som lagligt eftersom den är undantagen narkotikadefinition. Däremot är det inte lagligt att inta/konsumera/bruka beredningar av industrihampa innehållandes THC, se närmare nedan. Observera att om du vill odla industrihampa måste du ansöka om tillstånd. Det är alltså inte lagligt att odla industrihampa utan tillstånd.

 

Beredningar av industrihampa - narkotika eller läkemedel

THC är den psykoaktiva ingrediensen i Cannabis sativa L. och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Den 18 juni 2019 meddelade Högsta domstolen (i mål nr B 177-19) att alla beredningar innehållande THC är att anse som narkotika - även om de kommer från industrihampa. Detta innebär i praktiken att:

1. Rå industrihampa som innehåller under 0,2 % THC fortfarande är undantagen narkotikadefinition.

2. Alla beredningar (från industrihampa) som innehåller spårbar mängd av THC klassas som narkotika.

3. Det anges även i domen att: beredningar från industrihampa som innehåller CBD är klassade som läkemedel enligt beslut från Läkemedelsverket. (Läkemedelsverkets beslut har dock överklagats och ligger för prövning i flertalet mål hos Förvaltningsrätten i Uppsala som första instans.)

 

Vad är en beredning?

I Högsta domstolens dom i mål nr B 177-19 anges vad som ska anses vara en beredning:

• ...nämligen varje lösning eller blandning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropa ämnen ingår, eller ett eller flera sådana ämnen i avdelade doser. - Punkt 15

THC är ett sådant psykotropt ämne och eftersom industrihampa naturligt innehåller små mängder av THC så är exempelvis en olja, tinktur eller ett extrakt från industrihampa en narkotikaklassad beredning. Även industrihampa förpackade i avdelade doser är att anse som en beredning.

Eftersom beredningar av industrihampa innehållandes THC är olagliga uppmanar vi därför dig som kund att vara noga med hur du väljer att använda, förvara och eventuellt bearbeta vår produkt så att du inte begår någon brottslig gärning. Vi vill samtidigt upplysa dig som kund att du ensam ansvarar för hur du använder, förvarar och eventuellt bearbetar vår produkt.

 

Ytterligare källor:
Dom B 177-19 punkterna 14 och 15

Dom B 1605-18 punkterna 10 - 22

Resonemang och hänvisningar avseende B 1605-18

Psykotropkonventionen, läs speciellt artikel 1f och artikel 3,
Convention on Psychotropic Substances

 

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019 

Industrihampa, cannabis och doping

De senaste åren har synen på växten Cannabis sativa L. och cannabinoider som kosttillskott för både atleter ändrats drastiskt:

Sedan 2018 finns inga restriktioner alls för cannabinoiden CBD då World Anti-Doping Agency (WADA) helt tog bort den från sin lista över dopingklassade ämnen [1]. 

Övriga cannabinoider, inklusive THC, är fortfarande inte tillåtna vid tävling men redan år 2013 höjde WADA gränsvärdet för spår av cannabinoider i urinen från 15 ng/ml till 150 ng/ml - alltså en tiodubbling av den tidigare tillåtna mängden [2].

Hur gör jag som atlet innan dopingkontroll eller tävlig?

Eftersom cannabinoider lagras i kroppens fettvävnad så kan spår i urinen fortfarande upptäckas flera dagar/veckor efter att du har slutat använda hampa som kosttillskott. Exakt hur länge går inte att säga eftersom det påverkas av många olika faktorer.

Om du kan behöva lämna urinprov för doping eller ska genomgå en dopingkontroll i samband med tävling så är det allra säkraste att antingen helt hålla upp med hampaprodukter eller gå över till en produkt som enbart innehåller CBD i god tid.

WADA:s nya gränsvärde tillåter en viss mängd cannabinoider i urinen. Men vi anser att det är onödigt att chansa.

För att förtydliga: Vid tävlingstillfälle är endast molekylen CBD tillåten. Med andra ord räcker det inte med att du intar en THC-fri produkt vid/innan tävling: du måste vara säker på att produkten endast innehåller CBD och inga andra cannabinoider.

Källor:

1. Riksidrottsförbundet. 2020. Dopinglistan januari 2020. Riksidrottsförbundet. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-svensk-antidoping/regler--standerder/dopinglistan-2020-pdf-v1.0-svenska.pdf (Hämtad 2020-01-14)

2. World Anti-Doping Agency. 2013. New Threshold Level for Cannabis. WADA. https://www.wada-ama.org/en/media/news/2013-05/new-threshold-level-for-cannabis (Hämtad 2020-01-14)

Drogtester och hampa.

Problemet vi idag står inför är att varken polisväsendet eller andra myndigheter känner till att EU-godkänd industrihampa, trots ett naturligt lågt innehåll av THC, är undantagen narkotikadefinition. Alternativt att de inte riktigt vet hur detta faktum praktiskt skall tillämpas. En vanlig fördom är att THC, oavsett var den kommer ifrån, är narkotikaklassad och därmed olaglig. Att det ännu inte finns ett tydligt sätt att förhålla sig till användning av industrihampa kan drabba dig som konsument om du skulle behöva genomgå ett drogtest.

Det finns två viktiga punkter att vara medveten om för dig som använder EU-godkänd industrihampa om du skulle bli testad och/eller misstänkt för användning av narkotika:

1. Särskilj EU-godkänd industrihampa från narkotikaklassad cannabis: Detta gör du genom att se till att rätt analysmetod används vid ett narkotikatest. En korrekt utförd blodanalys där cannabinoiderna CBDa, CBD, THCa och THC specificeras och kvantifieras är det enda sättet att särskilja om ditt intag av cannabinoider kommer från laglig EU-godkänd industrihampa eller från narkotikaklassad cannabis. Gå aldrig med på att lämna ett urinprov, då det endast kan användas som bevis mot dig!

2. Särskilj EU-godkänd industrihampa från en beredning av industrihampa: Detta gör du om/när du berättar hur du intar industrihampa. Var medveten om att beredningar av industrihampa som innehåller en spårbar mängd av THC är narkotikaklassade. I ett eventuellt förhör med polis alternativt ett samtal med arbetsgivare, vård- eller myndighetspersonal behöver du inte delge exakt hur du använder industrihampa, dock är det viktigt att särskilja EU-godkänd industrihampa från en beredning av hampa om du blir tillfrågad. Du kan finna ytterligare information om beredningar under fliken "Laglighet".

Bevisbördan ligger i slutändan hos åklagaren. Dock är det ännu så att du som använder industrihampa i praktiken själv måste veta om dessa grundläggande punkter för att kunna påvisa att du inte använt dig av narkotika.

Så vad är problemet? - Urinprov vid användning av industrihampa

1. Om du intar industrihampa kommer du med stor sannolikhet att lämna ett positivt prov vid drogtest som mäter nedbrytningsprodukter från THC i urinen. Detta är den vanligaste typen av test som används av polis, arbetsgivare, vården, socialstyrelsen, frivården etc. Dessa tester kan ibland kallas "snabbtester", eftersom du får ett resultat inom några minuter. 

2. Om du visar positivt vid ett sådant drogtest blir du i dagsläget automatiskt misstänkt för att ha brukat olaglig cannabis tills dess att du kan påvisa att du endast har brukat EU-godkänd industrihampa. Detta kan få olika konsekvenser, exempelvis: 

    • I samband med trafikkontroll har polisen anledning att dra in ditt körkort på plats.
    • I övriga fall om polisen är inblandad kan de inleda en utredning gällande narkotikabrott.
    • En arbetsgivare kan se det som att du bryter mot ditt anställningskontrakt.
    • Vården och övriga myndigheter kan börja utreda dig för, eller ta åtgärder mot "drogmissbruk".

3. Du hamnar i scenariot där du är skyldig tills du lyckats bevisa din oskuld... Att invänta resultat från en blodanalys kan ta mer än en månad.

Lösningen på problemet - En korrekt utförd blodanalys

1. Lämna aldrig ett urinprov utan var tydlig med att du endast lämnar blodprov.

2. Du är inte skyldig att lämna urinprov utan endast blodprov. Ingen, oavsett position, har rätt att tvinga dig till att lämna urinprov så länge du går med på ett blodprov.

3. Vid blodprov är du tydlig med att cannabinoiderna CBDa, CBD, THCa och THC måste specificeras och kvantifieras. Utan att förekomst och mängd av dessa cannabinoider anges så kommer ingen kunna veta om ditt intag kommer från EU-godkänd industrihampa eller droghampa. 

4. Var tydlig med att om de inte specificerar CBDa, CBD, THCa och THC utan endast THC och vill använda det analysresultatet som bevis på cannabisbruk så kommer du gå vidare till domstol och de kommer ändå bli tvungna att göra ett nytt test som specificerar CBDa, CBD, THCa samt THC.

5. En analys som endast specificerar THC kan omöjligt särskilja om intaget kommer från EU-godkänd industrihampa eller droghampa och saknar därför relevans i sammanhanget.

6. Om du endast intar EU-godkänd industrihampa så kommer dina CBDa och CBD värden sammanslaget alltid vara minst 10 gånger större än THCa och THC. Dessutom kommer mängden THC att vara markant lägre än vid typiskt drogmissbruk av cannabis. Detta kan en kvalificerad biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.

7. Var tydlig med att du inte kommer lägga dig och att du är säker på din sak. Du skall aldrig erkänna ett brott/kontraktsbrott som du är oskyldig till bara för att spara tid, pengar eller minska obehag. Gäller detta ett brottsmål; gå aldrig med på att skriva på ett strafföreläggande, då detta är det samma som att du erkänner dig skyldig, meddela att du vill gå vidare till domstol.

8. En korrekt genomförd blodanalys är ditt kvitto på att du talar sanning.

 

Samtal och förhör i samband med drogtest

Informera arbetsgivare eller berörd myndighet att du använder EU-godkänd industrihampa. Exakt hur du använder industrihampa behöver du inte svara på eller delge då det saknar relevans i sammanhanget.

Vid eventuell kontakt med polis alternativt myndigheter/arbetsgivare/vårdpersonal så är det viktigt för dig att veta var gränsen för en beredning av industrihampa går; dvs vad som definieras som en beredning i lagens mening eftersom beredningar med innehåll av THC är narkotikaklassade. Om du i ett förhör med polis exempelvis säger att du använder "CBD-olja", kanske bara för att det känns enklare än att förklara att/hur du intar industrihampa, så erkänner du narkotikabrott.

Om du blir tillfrågad om hur du använder hampa så kan du särskilja att du använder EU-godkänd industrihampa och inte en beredning av industrihampa. Du kan läsa mer om vad som menas med en beredning under fliken "Laglighet".

Var tydlig med att du inte kommer lägga dig och att du är säker på din sak. Du har inte gjort något fel i att använda industrihampa. Du skall aldrig erkänna ett brott/kontraktsbrott som du är oskyldig till bara för att spara tid, pengar eller minska obehag.

Utbilda dig, ta reda på dina rättigheter och som alltid så är det strikt personligt ansvar som gäller!

OBS! Vid kontakt med polis så rekommenderar vi att du under inga omständigheter går med på förhör utan advokat (privat eller offentlig försvarare).

Medtag följande vid provtagningstillfället/samtal/förhör

• Labbanalys för aktuell produkt. Dessa finns under varje produkt på vår hemsida.

• Kontaktuppgifter till oss på Nordic Med Can så att vi kan tillgodose dem med önskad dokumentation.

Informationen i punkterna på nästa flik "Info till myndighetspersonal och arbetsgivare".

Information till myndighetspersonal, polis, arbetsgivare eller vårdpersonal.

• EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2 % är undantagen från narkotikalagstiftningen.

• THC-halten i EU-godkänd industrihampa är så pass låg att de helt saknar psykoaktiv effekt. Det går med andra ord inte att bli hög eller få ett påverkat omdöme av att använda industrihampa.

• Den som använder EU-godkänd industrihampa kommer trots mycket låga nivåer av THC att ge utslag vid urinprov för misstanke av cannabisbruk.

Om du tvivlar på och vill testa individen måste du göra ett test där CBDa, CBD, THCa och THC mäts och där mängden av dessa ämnen specificeras. För att en sådan analys ska kunna användas i juridiska sammanhang är det din skyldighet att analysen av cannabinoiderna sker enligt senast godkända standard.

Om THC inte har konsumerats på annat sätt än genom EU-godkänd industrihampa kommer en korrekt genomförd analys av blodprov påvisa en CBD och CBDa halt som är mist 10 gånger så hög som värdet av THCa och THC. Dessutom kommer mängden THC att vara markant lägre än vid typiskt drogmissbruk av cannabis. Detta kan en biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.

OBS! För att testa individer som använder EU-godkänd industrihampa är ett typiskt urinprov (så kallat snabbtest) meningslöst då det är omöjligt särskilja om intaget kommer från industrihampa eller från narkotikaklassad cannabis. Sådana tester saknar därför relevans i sammanhanget och kommer endast att leda till missförstånd samt en kostsam historia för båda parter. Detsamma gäller för alla testmetoder som endast specificerar THC (eller nedbrytningsprodukter från denna cannabinoid).

Genomför ett blodprov som skickas till ett godkänt laboratorium som har kompetensen att specificera förekomst och mängd av CBDa, CBD, THCa samt THC. Om detta görs korrekt från början kommer det spara pengar, tid och energi för alla parter.