Detta är en kurs, för dig som är intresserad
En kort introduktion som talar om vad cannabinoider är och hur de verkar i våra kroppar. Om du vill veta mer kan du läsa vidare under forskningsfliken (kommer snart).

Endocannabinoidsystemet – vad är det och hur fungerar det?

Cannabis sativa är en växt som främst är känd för sina rusgivande egenskaper, men den har även en rad terapeutiska användningsområden och i allt fler länder har cannabis blivit godkänt för medicinskt bruk. Cannabis sativa innehåller ett stort antal verksamma ämnen som benämns cannabinoider och våra kroppar har ett biologiskt system som interagerar med dessa. Detta kallas för det endocannabinoida systemet (ECS) och har en viktig roll för vår allmänna hälsa och välmående. [1,2]

Den mänskliga kroppen har en rad olika system vars syfte är att upprätthålla jämvikt, så kallad homeostas. Vi har olika system som aktivt arbetar för att se till att kroppstemperatur, blodsocker och pH-värden mm håller sig på en jämn nivå. För att cellerna ska fungera optimalt krävs rätt omständigheter och dessa system korrigerar för eventuella avvikelser. ECS, bestående av cannabinoidreceptorer, endocannabinoider och deras metabola enzymer, är ett viktigt system som hjälper till att upprätthålla homeostas i kroppen. [1,2]

Cannabinoidreceptorer

Efter upptäckten av cannabinoidreceptorer i hjärnan samt att det finns kroppsegna endocannabinoider med koppling till dessa, gjordes stora framsteg i forskningen kring hur cannabinoider samverkar med kroppen på molekylär nivå. [3]

Cannabinoidreceptorer återfinns på utsidan av celler och läser av omgivningen utanför cellen. Receptorerna överför information om förändrade förhållanden till cellens insida och sätter igång en cellulär process med syfte att återuppnå homeostas. Cannabinoiders påverkan på cellerna har visat sig ha en lång rad av fysiologiska effekter, vilket gör dem högintressanta när det kommer till medicinska användningsområden för en rad åkommor, inklusive psykiatriska besvär och neurodegenerativa sjukdomar. [3]

Det finns två huvudsakliga cannabinoidreceptorer: CB1 och CB2. Dessa två receptorer har en nyckelroll i ECS. De återfinns på utsidan av många olika celltyper i kroppen. Båda återfinns i hela kroppen, men CB1 återfinns i en högre koncentration i centrala nervsystemet, inklusive hjärnan. CB2 däremot, förekommer främst utanför centrala nervsystemet, bland annat i immunförsvaret. Båda receptortyperna kan dock återfinnas i hela kroppen. [4]

I centrala nervsystemet verkar ECS bland annat genom att frisläppa endocannabinoider som signalerar till överaktiva neuron att minska antalet signaler för att på så sätt bibehålla homeostas. I immunförsvaret spelar ECS en viktig roll genom att endocannabinoider produceras vid aktivering av immunceller och agerar antiinflammatoriskt. [2]

Endocannabinoider och fytocannabinoider

Cannabinoider delas in i två grupper: endocannabinoider och fytocannabinoider. Endocannabinoider förekommer naturligt i våra kroppar och är en del av ECS. Fytocannabinoider kallas de cannabinoider som förekommer i växten Cannabis sativa och kan tillföras utifrån för att påverka ECS. Cannabis sativa innehåller ett hundratal olika cannabinoider, varav den mest kända är tetrahydrocannabinol (THC), en psykoaktiv cannabinoid som orsakar den omtalade ruseffekten. En annan cannabinoid är cannabidiol (CBD). Till skillnad från THC är CBD ej psykoaktiv och ger därför ingen ruseffekt, men har visat sig ha en rad medicinska egenskaper. Både endo- och fytocannabinoider kan binda till- och aktivera cannabinoidreceptorer. [3]

De två huvudsakliga endocannabinoiderna är anandamid och 2-AG, vilka syntetiseras vid behov. Cannabinoider karaktäriseras av deras förmåga att aktivera cannabinoidreceptorer. Amandamid, 2-AG och fytocannabinoiden THC kan alla tre aktivera CB1- och CB2-receptorer, men beroende på vilken cannabinoid som aktiverar vilken receptor blir effekten olika. [1,4]

Metabola enzymer

Den tredje delen av ECS inkluderar metabola enzymer som snabbt bryter ned endocannabinoider när de har tjänat sitt syfte. De två viktigaste enzymerna är FAAH, som bryter ned amandamid och MAGL, som bryter ned 2-AG. Dessa enzymer är mycket effektiva vid nedbrytning av endocannabinoider och säkerställer att endocannabinoider verkar där de behövs, men inte längre än nödvändigt. [1,2]

Hur interagerar THC och CBD med ECS?

Anledningen till att fytocannabinoider har psykoaktiva och medicinska effekter beror huvudsakligen på att vi har ECS som de kan interagera med. Exempelvis ger THC ruseffekt genom att den aktiverar CB1-receptorer i hjärnan. Endocannabinoiden anandamid kan också aktivera CB1, men då ges ingen ruseffekt. Anledningen till detta är dels att THC inte interagerar med CB1 på exakt samma sätt som med kroppens endocannabinoider och dels att de metabola enzymer som bryter ned endocannabinoider inte fungerar på THC, så det blir kvar betydligt längre. [4]

Till skillnad från THC, interagerar fytocannabinoiden CBD inte alls med CB1 utan interagerar istället med en mängd andra receptorer, vilket kan spela roll vid bland annat psykiatriska åkommor [5]. CBD kan även påverka den totala mängden endocannabinoider i hjärnan genom att hämma enzymet FAAH, som bryter ned anandamid. Att hämma FAAH har visat sig vara effektivt för behandling av ångestsyndrom och CBDs ångestdämpande effekt kan möjligtvis tillskrivas denna förmåga. [2,6]

Det är viktigt att komma ihåg att även om fytocannabinoider aktiverar samma receptorer som endocannabinoider, interagerar de även med andra receptorer vilket ger andra effekter. Molekyler som cannabinoider och andra neurotransmittorer interagerar sällan med bara en enskild receptortyp, tvärtom interagerar de ofta med ett flertal. [1,2,4]

Forskningen kring ECS är fortfarande relativt ung och det finns mycket kvar att studera vad gäller hur vi kan påverka ECS för att behandla diverse åkommor.

Referenser

1. Battista N, Di Tommaso M, Bari M and Maccarrone M (2012) The endocannabinoid system: an overview. Front. Behav. Neurosci. 2012;6:9.

2. Wilson RI, Nicoll RA. Endocannabinoid signaling in the brain. Science. 2002;296(5568):678-82.

3. Fisar Z. Curr Drug Abuse Rev. Phytocannabinoids and endocannabinoids. 2009;2(1):51-75.

4. Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008;153(2):199-215.

5. Wen-Juan Huang, Wei-Wei Chen, Xia Zhang. Endocannabinoid system: Role in depression, reward and pain control (Review). Mol Med Rep. 2016;14(4): 2899–2903.

6. Gunduz-cinar O, Hill MN, Mcewen BS, Holmes A. Amygdala FAAH and anandamide: mediating protection and recovery from stress. Trends Pharmacol Sci. 2013;34(11):637-44.

 

Snabblänkar