Hampa med naturligt förekommande cannabinoider.

 

 

THC är den psykoaktiva ingrediensen i CannabisSativa och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Hampa-produkter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa är trots små mängder THC lagliga att sälja och konsumera. För att förenkla kan vi säga att den låga THC nivån som finnes i in dustrihampan är ett undantag i narkotika definition.

Den EU-godkända industrihampan innehåller helt naturligt närmare 80 olika cannabinoider. Några av dem mer kända är THC, THCA CBD, CBG, CBD, och CBDa.

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar det i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2 %. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93

 • Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis - Sida 30

 • ”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa." - Sida 303

 • ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas.” - Sida 310-311

Nordic Med Can AB använder sig enbart av producenter som arbetar enligt EU's regleringar och använder endast tillåtna hampasorter som har ett THC-värde lägre än 0,2%. 

Drogtester

Drogtester kan utföras på laboratorium eller på mottagning med hjälp av snabbtester eller urinstickor. Snabbtest med urinstickor medför en större osäkerhet vid tolkning av esultaten, då det endast ger ett positivt eller negativt resultat, nivåer av olika ämnen kan ej mätas.

Vid drogtest med urinsticka mäts endast nedbrytningsprodukter från cannabinoider. Det innebär att intag av cannabinoider kommer till största sannolikhet att ge ett positivt resultat, oavsett vilken cannabinoid det handlar om. Vid provtagning med avsikt att fastställa om narkotika intagits är det därför av högsta vikt att provet skickas på analys, för att kunna fastställa nivåer av CBD respektive THC. Om ditt intag av cannabinoider kommer från EU-godkänd industrihampa kommer dina CBD nivåer vara ca 10ggr större än THC nivån. För att kunna säkerhetställa om ditt intag av cannabinoider kommer från droghampa eller EU-godkänd industrihampa kan lätt avgöras genom en analys där värdena mellan CBD och THC mäts. 

Hampa produkter utvunna ur EU-godkänd industrihampa innehåller minst 10 gånger högre halt CBD än THC. Något som kan ses vid en analys. Mängderna THC kommer dessutom att vara extremt mycket lägre än vid konsumtion av cannabis. 

Till dig som ska lämna drogtest

 • Informera både arbetsgivare och provtagningspersonal om att du använder hampa-produkter.

 • Informera om att dessa produkter kan göra att testet visar positivt för THC.

 • Informera provtagningspersonalen om vilken produkt du använder samt dosering.

 • Gå inte med på att göra snabbtest med urinsticka, fråga alltid vilken typ av provtagning det handlar om.

 • Du har alltid rätt att begära blodprov istället för urinprov.

 • Kräv att du vill ha labbrapport som visar mängd CBD och THC dem hittat i ditt blod.


Medtag följande vid provtagningstillfället:

 

 • Förpackningen/flaska.

 • En lapp där du skrivit vilken dosering du använder.

 • Labbanalys för aktuell produkt.

 • Kontakt uppgifter till oss på Nordic Med Can så att vi kan tillgodo se dem med önskad dokument.

Till dig som använder Hampa pollen

Pollen innehåller en hög halt THCA, en icke psykoaktiv cannabinoid. I vissa analysmetoder läggs THCA ihop med THC, vilket då kan ge falskt höga THC-nivåer i provresultatet. Var tydlig med att du använder en produkt som innehåller THCA och försäkra dig om att THC och THCA särskiljs i analysen.

Information till arbetsgivare eller myndighet

 • Hampa-produkter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2 % är undantagna från narkotikalagstiftningen.

 • THC-halten i produkter är så pass låg att den helt saknar psykoaktiv effekt, dvs det går ej att "bli hög" genom intag av Hampa-produkter.

 • Dessa produkter kan, trots låga nivåer, ge utslag på drogtester för THC/Cannabis.

 • Om THC ej intagits på annat sätt än via dessa produkter, kommer en analys av blod eller urin kunna påvisa en CBD-halt som är minst 10 gånger så hög som THC-värdet och THC-värdet kommer att vara markant lägre än vid cannabisbruk. Detta kan en biomedicinsk analytiker (den som analyserar provet) enkelt urskilja.

 • Vid de fall att en anställd använder hampa-produkter är det viktigt att prov som tas med avsikt att fastställa om narkotika har intagits, skickas på analys, då så kallade snabbtester kan ge ett falskt positivt resultat för cannabis.

 • Vid beställning av drogtest, välj alltid blodprov i första hand.

 

Nordic Med Can AB använder sig enbart av producenter som arbetar enligt EUs regleringar och använder endast tillåtna hampasorter som har ett THC-värde lägre än 0,2%. Labbanalyser för respektive produkt finns tillgänglig under respektive produkt.