Hampa med naturligt förekommande cannabinoider.

Innan vi sätter igång är det viktigt att förstå att hampa, cannabis och marijuana är samma sak. De är alla Cannabis sativa L. Skillnaden mellan dessa är;

 1. Balansen mellan alla de olika molekyler/näringsämnen som finns i plantan.
 2. Att ett visst antal sorter/strains av Cannabis sativa L är godkända inom EU. Dessa sorter är vad vi skulle kalla för industrihampa. EU har godkänt ett tretiotal sorter/strains för både intag, odling samt försäljning. Dessa sorter har även privilegiet att vara ett undantag i narkotikadefinition även om dem innehåller THC. Dock får ingen av dessa sorter ha mer än 0.2% i THC värde.


Den EU-godkända industrihampan innehåller helt naturligt över 400 olika näringsämnen, ca 100 av dem är cannabinoider. Några av dem mer kända är THC, THCA, CBG, CBD, och CBDa.

THC är den psykoaktiva ingrediensen i Cannabis Sativa L. och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Dock är hampaprodukter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa trots små mängder THC lagliga att odla, sälja och konsumera. För att lättare kunna förstå vad detta innebär ber vi dig att ta en titt på punkterna nedan som är från Statens officiella utredning SOU:2016:93.

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar det i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2 %. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93.

 • Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis - Sida 30
 • ”De hampasorter som är tillåtna att odla har en THC-halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa." - Sida 303
 • ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas.” - Sida 310-311

Nordic Med Can AB använder sig enbart av producenter som arbetar enligt EUs regleringar och använder endast tillåtna hampasorter som har ett THC-värde lägre än 0,2%. Vi tar även på oss ansvaret att själva skicka varje hampasort vi får in för cannabinoid-analys för att säkerställa THC-nivån.

Drogtester

Drogtester kan utföras på laboratorium eller på mottagning med hjälp av snabbtester eller urinstickor. Snabbtest med urinstickor medför en större osäkerhet vid tolkning av resultaten, då det endast ger ett positivt eller negativt resultat, nivåer av olika ämnen kan ej mätas.

Vid drogtest med urinsticka mäts endast nedbrytningsprodukter (metaboliter) från cannabinoider. Det innebär att intag av cannabinoider kommer till största sannolikhet att ge ett positivt resultat, oavsett vilken cannabinoid det handlar om. Vid provtagning med avsikt att fastställa om narkotika intagits är det därför av högsta vikt att provet skickas på analys, för att kunna fastställa nivåer av CBD respektive THC.

Om ditt intag av cannabinoider kommer från EU-godkänd industrihampa kommer dina CBD nivåer vara ca 10 ggr större än THC nivån. För att kunna säkerställa om ditt intag av cannabinoider kommer från droghampa eller EU-godkänd industrihampa kan lätt avgöras genom en analys där värdena mellan CBD och THC mäts. 

OBS! Det är ytters viktigt att innan du ställer upp på någon typ av test att du får det skriftligt bekräftat att både THC och CBD nivåerna på ditt prov kommer mätas. Om detta inte kan intygas kommer du få en orättvis och osann bedömning av ditt prov.

Till dig som ska lämna drogtest

 • Informera både arbetsgivare och provtagningspersonal om att du använder hampa-produkter.
 • Informera om att dessa produkter kan göra att testet visar positivt för THC.
 • Informera provtagningspersonalen om vilken produkt du använder samt dosering.
 • Gå inte med på att göra snabbtest med urinsticka, fråga alltid vilken typ av provtagning det handlar om.
 • Du har alltid rätt att begära blodprov istället för urinprov.
 • Kräv att du vill ha labbrapport som visar mängd CBD, THC samt THCa dem hittat i ditt blod. Standarden i professionella
  laboratorium är idag så pass höga att inget labb lämnar rapport på mindre än 8 cannabinoider. Då provet kan
  påverka din framtid har du full rätt att kräva intyg på att de senaste utrustning och mjukvara används för ditt test.
 • Kräv även ett skriftligt intyg på att utrustningen som används vid analys av ditt blod/urin följer de senaste ISO standarden
  för analys av cannabinoider. Om dom inte kan intyga detta skriftligt har dom förmodligen gammal utrustning
  som till största sannolikhet kommer visa fel resultat.

Medtag följande vid provtagningstillfället:

 • Förpackningen/flaska.
 • En lapp där du skrivit vilken dosering du använder.
 • Labbanalys för aktuell produkt.
 • Kontaktuppgifter till oss på Nordic Med Can så att vi kan tillgodose dem med önskad dokument.

Till dig som använder hampapollen

Pollen innehåller en hög halt THCA, en icke psykoaktiv cannabinoid. I vissa analysmetoder läggs THCA ihop med THC, vilket då kan ge falskt höga THC-nivåer i provresultatet. Var tydlig med att du använder en produkt som innehåller THCA och försäkra dig om att THC och THCA särskiljs i analysen.

Information till arbetsgivare eller myndighet

 • Hampaprodukter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2 % är undantagna från narkotikalagstiftningen.
 • THC-halten i produkter är så pass låg att den helt saknar psykoaktiv effekt, dvs det går ej att "bli hög" genom intag av Hampaprodukter.
 • Dessa produkter kan, trots låga nivåer, ge utslag på drogtester för THC/Cannabis.
 • Om THC ej intagits på annat sätt än via dessa produkter, kommer en analys av blod eller urin kunna påvisa en CBD-halt som är minst 10 gånger så hög som THC-värdet och THC-värdet kommer att vara markant lägre än vid cannabisbruk. Detta kan en biomedicinsk analytiker (den som analyserar provet) enkelt urskilja.
 • Vid de fall att en anställd använder hampaprodukter är det viktigt att prov som tas med avsikt att fastställa om narkotika har intagits, skickas på analys, då så kallade snabbtester kan ge ett falskt positivt resultat för cannabis.
 • Vid beställning av drogtest, välj alltid blodprov i första hand.
 • Vid alla typer av test, kräv en skriftlig underskrift på att både THC och CBD värden kommer att mätas.

Om du får problem med arbetsgivare eller myndighet.

Ta kontakt med Advokatfirman De Basso då dem är otroligt kunniga inom området.

Advokatfirman De Basso

Telefon: 08-20 02 62
076-946 00 21 (helger)
Fax: 08-21 05 01

E-post: info@advokatdebasso.se
Hemsida: https://www.advokatdebasso.se/