Hampa och laglighet.

 1. Efter att HD meddelade sitt beslut om att beredningar/extraktioner av industrihampa är att anse som narkotika får vi mycket frågor om det fortfarande går att beställa från oss. Kort svar: JA!

2. Det vi kan säga på rak arm är att rå hampa fortfarande är 100% laglig.

3. För att göra allt säkert för dig som konsument och oss som återförsäljare har vi har skickat vidare våra frågor till Lennart Holmgren (LH Healthpharma Consulting KB). Lennart har en väldigt nära relation med 7Wise advokatbyrå. Tillsammans kommer de lägga en struktur för oss så att vi slipper ligga i gråzon. 

4. Salvan kommer komma tillbaka. Vi fick precis svar att våra salva pga att den är en kosmetisk produkt är helt ok. Inom några dagar kommer den vara tillbaka i butiken =)

5. För att göra det klart och tydligt har vi inga intentioner att bryta mot någon lag eller att ens utmana någon myndighet genom att ställa oss i en gråzon. Därav kommer vi inom några dagar skicka ut ett nytt mail där det står tydligt vilka produkter vi kommer sluta sälja och vilka vi kommer fortsätta med. För att förtydliga. Alla produkter som ens skulle kunna ligga i en gråzon kommer vi sluta sälja.

Uppdaterades: 26 juni 2019.

Följ oss på Facebook eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


För att kunna få klarhet gällande att det är lagligt att bruka våra produkter är det viktigt att förstå att hampa, Cannabis och marijuana är samma sak. De är alla Cannabis sativa L. Skillnaden mellan dessa är:

1. Balansen mellan alla de olika cannabinoider, terpener, antioxidanter och andra ämnen som finns i respektive växt. Detta kan beskrivas som växtens sort, strain eller innehållsprofil och ger information om vilka egenskaper den har.

2. Att ett visst antal sorter av Cannabis sativa L. är godkända inom EU och det är dessa vi använder vid produktion av våra produkter.

3. Att dem sorter av Cannabis sativa L. som är godkända inom EU helt saknar den rusgivande effekten. Anledningen till detta är den låga THC värdet samt den höga CBD värdet. Det är relationen mellan THC och CBD som avgör om du får ett rus eller inte.

Dessa sorter är vad vi kallar för industrihampa och det innebär att dom är EU-godkända. Det finns ett trettiotal godkända sorter som kan användas för intag, odling samt försäljning och produktion av bland annat textil och biobränsle. Dessa sorter klassificeras inte som narkotika enligt svensk lag även om dem innehåller en liten mängd THC. Ett kriterium för EU-godkänd industrihampa är att ingen av dessa sorter får ha mer än 0,2 % i THC-halt. Den EU-godkända industrihampan innehåller helt naturligt över 400 olika ämnen. Ca 100 av dem är cannabinoider. Några av dem mer kända är CBDv, CBDa, CBGa, CBG, CBD, THCv, CBN, CBC, THC, THCa.

THC är den psykoaktiva ingrediensen i Cannabis Sativa L. och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Dock är hampaprodukter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa trots små mängder THC lagliga att odla, sälja och konsumera. Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar detta i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att den ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC  får inte överstiga 0,2 %. För att lättare kunna förstå vad detta innebär ber vi dig att ta en titt på punkterna nedan som är från Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av Cannabis. - Sida 30

• De hampasorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa. - Sida 303

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas - Sida 310-311

Slutsas: EU-godkänd industrihampa med 0,2% THC är 100% laglig att inneha, äta, odla samt sälja. Observera att om du vill odla industrihampa måste du ansöka om tillstånd. Det är inte lagligt att odla industrihampa utan tillstånd.

Problemet vi idag står inför är att varken polisväsendet eller andra myndigheter känner till detta, alternativt att dom inte riktigt vet hur detta faktum praktiskt skall tillämpas. En vanlig fördom är att THC, oavsett mängd är narkotikaklassad och därmed olaglig vilket försätter polis och rättsväsende i en komplex situation som ännu inte finns ett tydligt sätt att förhålla sig till. Detta kan drabba dig som konsument om du skulle behöva genomgå ett drogtest.

Under de senaste åren har en samling av poliser, myndigheter och åklagare fått sina argument och fördomar testade i domstolar och rättsliga instanser. Kontentan är att den lilla mängd THC som finns i industrihampa fortfarande inte är hög nog för att klassificeras som narkotika även lämnar ett positivt urinprov.

Så vad är problemet?

1. Om du intar industrihampa, oavsett form kommer du till med stor sannolikhet att lämna ett positivt prov vid drogtest som mäter THC i urinen.

2. Om du visar positivt vid ett drogtest har polisen skäl att dra in ditt körkort till dess att du kan påvisa att du endast har brukat EU-godkänd industrihampa. Detta medför förstås potentiella hinder i vardagen men vi vill belysa att du har lagen på din sida vilket vi kommer gå in på mer i efterföljande punkter.

3. Du hamnar i scenariot där du är skyldig tills du lyckats bevisa din oskuld.

Lösningen på problemet

1. Du går aldrig med på urinprov utan hävdar att du endast lämnar blodprov.

2. Du är inte skyldig till att lämna urinprov utan endast blodprov. Ingen, oavsett position har rätt att tvinga dig till att lämna urinprov så länge du går med på blodprov.

3. Vid blodprov är du tydlig med att säga att du vill ha cannabinoiderna CBDa, CBD, THCa,THC specificerade. Utan specifikation på dessa kommer ingen kunna veta om ditt intag kommer från EU-godkänd industrihampa eller droghampa. Var även tydlig med att om dom inte specificerar CBDa, CBD, THCa,THC utan endast THC kommer du gå vidare till domstol och dom kommer ändå bli tvungna att göra ett nytt test med specificerad CBDa, CBD, THCa,THC.

4. Var tydlig med att om provet endast visar positivt för THC på grund av att det inte gjordes ett fullständigt test som specificerar CBDa, CBD, THCa,THC kommer du inte gå med på ett strafföreläggande utan istället gå till domstol. Var tydlig med att du inte kommer lägga dig och att du är säker på din sak. Du skall aldrig erkänna ett brott som du är oskyldig till bara för att spara tid, pengar eller minska obehag.

5. Om du intar någon av Nordic Med Can’s produkter kommer dina CBDa och CBD värden sammanslaget alltid vara minst 10 gånger större än THCa och THC.

6. Blodprov med specifikationer för CBDa, CBD, THCa,THC är ditt kvitto på att du talar sanning.

Till dig som ska lämna drogtest

Informera både arbetsgivare eller berörd myndighet att du använder EU-godkänd industrihampa. Vilken produkt och hur du använder hampan behöver du inte svara eller delge då det saknar relevans i sammanhanget.

Informera om dessa mål:

• Ärende om beslag av CBD-produkter från företag: Beslut från Göta hovrätt i mål nummer: Ö 3256-17 och Ö 3258-17. Hovrätten konstaterar att CDB-olja inte är att betrakta som narkotika.

• Mål om ringa narkotikabrott och drograttfylla: Hovrätten frikände tilltalad som hade THC i kroppen med invändning om att personen använt CBD-olja. Se Hovrätten för Västra Sverige, mål nummer: B 4949-17. 

• CBD-olja från industrihampa är inte narkotika: Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nummer: B 1693-18.

Var tydlig med att du vill utföra ett blodprov. Om arbetsgivare eller berörd myndighet frågar varför har du inte skyldighet att besvara frågan. Du behöver inte förklara orsaken bakom ditt val då ditt val är inom ramen av dina rättigheter. Din ställning är JA till blodprov och NEJ till urinprov. Återigen. Du behöver inte förklara dig själv. Det är din lagliga rätt oavsett vad någon säger.

Medtag följande vid provtagningstillfället

• Labbanalys för aktuell produkt. Dessa finns under varje produkt på vår hemsida.

• Kontaktuppgifter till oss på Nordic Med Can så att vi kan tillgodose dem med önskad dokumentation.

Till dig som använder Hampa pollen

Pollen innehåller en hög halt av THCa, en icke psykoaktiv cannabinoid. I vissa analysmetoder läggs THCa ihop med THC vilket kan ge falskt höga THC-nivåer i provresultatet. Var tydlig med att du använder en produkt som innehåller THCa och försäkra dig om att THC och THCa särskiljs i analysen.

Information till arbetsgivare eller myndighet

• Hampaprodukter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2 % är undantagna från narkotikalagstiftningen.

• THC-halten i produkter gjorda på EU-godkänd industrihampa är så pass låga att dem helt saknar psykoaktiva effekter. Det går med andra ord inte att bli hög eller få ett påverkat omdöme av dessa produkter.

• Dessa produkter kommer trots låga nivåer av THC att ge utslag vid urinprov för misstanke av Cannabisbruk.

• Om du som arbetsgivare tvivlar på din anställde och vill testa individen måste du göra ett test där CBDa, CBD, THCa, THC både mäts och specificeras. Då en sådan typ av analys kan användas i juridiska sammanhang är det även din skyldighet som arbetsgivare att analysen av cannabinoiderna sker enligt senast godkända standard.

• Om THC inte har konsumerats på annat sätt än genom EU-godkänd industrihampa kommer en korrekt gjord analys av blod- eller urinprov påvisa en CBD och CBDa halt som är cirka 10 gånger så hög som värdet av THCa och THC. Dessutom kommer mängden THC att vara markant mycket lägre än vid typiskt drogmissbruk av Cannabis. Detta kan en biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.

• OBS! Gällande anställda som använder produkter som innehåller EU-godkänd industrihampa är ett urinprov meningslöst då det endast kommer att leda till missförstånd samt en kostsam historia för båda parter. Genomför ett blod- eller urinprov som skickas till ett godkänt laboratorium som har kompetensen att specificera CBDa, CBD, THCa, THC. Om detta genomförs korrekt från början kommer det spara pengar, tid och energi.

1. Var tydlig med att du äter EU-godkänd industrihampa som kosttillskott och att du på grund av det kommer att lämna ett positivt urinprov

2. Gå under inga omständigheter med på urinprov. Om du säger ja till urinprov och det visar positivt kommer du på plats bli av med ditt körkort.

3. Gå endast med på blodprov och kräv att du vill ha analys på CBDa, CBD, THCa samt THC. Detta är ditt kvitto på att du inte har brutit mot lagen. Genom att få dessa fyra cannabinoider specificerade kommer polis eller berörd utredare kunna jämföra de värden du har i ditt blod med den hampa du använder.

4. Gå under inga omständigheter med på ett förhör utan advokat.

5. Gå inte med på att skriva under ett strafföreläggande. Om polisen vill gå vidare med analysen för att det visar spår av THC ska du svara att du vill ha en rättegång.

  • Hur än du eller något annan vrider på det har du lagen på din sida. Vid eventuell kontakt med polis, åklagare, myndighet kan du hänvisa till följande domslut.

    • Ärende om beslag av CBD-produkter från företag. Beslut från Göta hovrätt i mål nummer: Ö 3256-17 och Ö 3258-17. Hovrätten konstaterar att CDB-olja inte är att betrakta som narkotika.
    • Mål om ringa narkotikabrott och drograttfylla. Hovrätten frikände tilltalad som hade THC i kroppen med invändning om att personen använt CBD-olja. Se Hovrätten för Västra Sverige, mål nummer: B 4949-17. 
    • CBD-olja från industrihampa är ej narkotika. Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nummer: B 1693-18.
Nordic-Med-Can-kund-broschyr